Från bloggen "Parasitstopp"

Socialdemokraterna McDonalds-iserar arbetsrätten för att öka klyftorna och införa C och L:s nyfeodala samhälle

Socialdemokraterna har iom det kommande giftermålet med Centerpartiet och Liberalerna fullbordat sin omvandling till att bli ett nyliberalt parti. Det finns inte ens rester kvar av ett arbetarparti längre. arbetsrätten var den sista lilla lilltån som möjligtvis sossarna hade kvar som rest av att vara ett arbetarparti.

I inget land i väst har klyftorna ökat så mycket som i Sverige. Såsom i alla västländer har de som lever på att få sina inkomster i sömnen (såsom den klassiska liberalen Stuart Mill föraktfullt beskrev de parasiter som nyliberalerna omhuldar). Detta har skett genom att arvsskatten, fastighetsskatten, gåvoskatten, kapitalskatten etc minskats eller helt tagits bort. Bland de som faktiskt utför arbete som bidrar till BNP har samtidigt löneklyftorna ökat:

12

 

Och genom att sossarna med Mp, C och L McDonalds-iserar arbetsrätten så kommer klyftorna öka än mer.  Det ingår i McDonalds affärsmodell att ha så vidriga arbetsvillkor (stress, dåliga löner, dålig arbetsmiljö etc) så att personalen inte stannar så länge. På så sätt kan personalen hela tiden bytas ut och de nya anställda få ingångslön och lönerna hållas ner. På samma sätt kommer sossarnas, L:s, C:s och Mp:s McDonalds-isera alla arbeten. För vilka kommer en arbetsgivare (arbetsköpare är ett bättre ord) försöka bli av med om regeln om att längst anställd inte ska bli uppsagd försvinner? Jo, givetvis de som varit anställda längst som sitter med högst lön.

Och sossarna köper L:s och C:s skitsnack om att detta är för att ”liberalisera” arbetsmarknaden – vilket är ett jävla skitsnack! Personalomsättningen t.ex i privata vårdföretag kommer öka McDonalds-iseras så att aktieägarna kan få en arbetsfri inkomst i sina hängmattor på Bahamas (privata vårdföretag sysslar redan med den tekniken och vårdjobb ses av många redan idag bara som ett genomgångsjobb som man har medan man t.ex pluggar – precis såsom på McDonalds). För nyliberalernas ”frihet” är egentligen bara en återgång till feodalismen där godsherren låg på slottet och sög ut arbetet från de arrenderande eller livegna bönderna – och sossarna är definitivt ett nyliberalt/feodalt parti.

Om nu det var någon som ens hade den minsta lilla tro på att sossarna någonsin varit ett arbetarparti måste de ha förlorat all tro nu. Det enda positiva är väl att sossarna nu definitivt gjort politiskt självmord och att ett vänsteralternativ kan dyka upp (Vänsterpartiet är inget att hoppas på – de har också sålt sig)

 
Annonser
 

Är du verkligen fri?!

Borde inte skatter vara frivilliga om vi inte ska leva i slaveri?


Frihet har inte kommit till dig från grundlagar,riksdagen, regeringen, bibeln, gud, dina föräldrar, företag,
politiker eller byråkrater.
Frihet existerar i det ögonblick du inser detta,
och det försvinner när du misslyckas med att försvara friheten.

 

 Artikel 4

Ingen får hållas i slaveri. Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

FNs_konventioner_om_Manskliga_rattigheter_publ_av_Regeringskansliet__3014596d.pdf


Detta innebär att:

Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.
 

Pappersfiktionen Svenska Staten har med hjälp av levande människor (offentligt anställda) som säger sig representera pappersfiktionenstaten, att de har ett intresse som direkta skatter, indirekta skatter, moms, arbetsgivaravgifter mm. ett intressekrav på din arbetsinsats som skall ge fördelar till dessa offentligt anställda, hur är detta möjligt?

Är det inte absurt att tro att en pappersfiktionen som staten har pratat med -eller- anställt någon levande människa som representerar statens myndigheter, som t.ex Skatteverket AB. Dom har inga bevis för att pappersfiktionen har haft kapacitet till att prata eller anställa någon.

Allt detta är en chimär för att hålla oss på plats.
Det är någon annan levande människa som anställer och i sin tur var anställd av en annan levande människa osv. helt enkelt en grupp kvinnor och män som utför en omoralisk brottslig handling och beslagtager en godtycklig vald procentandel av produkten som en annan individ genom sin arbetskraft (en form av egendom) skapar utan att denne ger sitt medgivande.

Finns det något tillvägagångssätt där en grupp individer kan delegera till någon annan en moralisk rättighet att utföra något, vilket ingen av individerna har en moralisk rättighet att göra själv?

Man upprätthåller beskattningen genom hot om våld eller fängelse för den som vägrar denna konfiskering av sin egendom, skattebrott i Sverige kan leda upp till sex års fängelse.

Man motiverar detta med att det är för samhällets bästa. Med tanke på vart skatterna hamnar och vad detta egentligen betyder, slaveriet, är frågan verkligen hur detta kan ses som det bästa för alla? Vilka alla?

1929 skrev Sverige på Kellogs-Briand avtalet som förbinder signatärmakterna att inte använda anfallskrig som ett medel att lösa internationella konflikter, alla anfallskrig är ett brott mot mänskligheten.
Alla som bidrar ekonomiskt till material och agerar (genom att betala skatter)  är och blir då en krigsbrottsling. Vilket medför att vi som bor på den geografiska ytan Sverige och betalar skatter, vi är/var delaktiga anfalleskriget i Libyen, Irak, Agfanistan, Syrien m.m. och är skyldiga till krigsbrott.
Dagens representanter till staten bryr sig ej om detta avtal. Lika lite som om att välfärd kan skapas ut ur slaveri genom hot och våld.


Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor. Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening. Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag i lagens mening. Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk fiktion. Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En sig sina mänskliga rättigheter. Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter. Vad var och En dock kan göra är att frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.


 

Artikel 20
Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning, jag beslutar om jag är en medborgare i staten sverige eller ej.


Slaveri är ofrivilligt om man konfiskerar -tar- någons egendom, pengar.
Detta utgörs 100% ens arbete, att påstå att man bara tar tex 30% i skatt som inte är ett frivilligt avtal med ens samtycke, då har man stulit hela 100% av ens rätt.

Om vi är ärliga mot oss själva, är beskattning bara en omskrivning för stöld, våld och slaveri. Ingen enskild någonstans på jorden har ”rätt” att hävda äganderätt av produkten från en annans arbetskraft, sådant beteende kan aldrig vara ”delegerad” till en grupp, och kallas en ”rätt.” Därför är alla former av beskattning är alltid fel enligt naturlagarna.

 

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.  Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.  Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag använder inte FN's deklaration om mänskliga rättigheter här för att jag får mina rättigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur den är konstruerad.

Björn Hansson - Ingenstat.se

Hittade denna intressanta artikel här?


Inspiration och användande av Leif Erlingsson på...
http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/verklighet.html

Svar på 5 frågor och repliker

 
 
Från Björn Hansson fick jag detta svar som News Voice inte ville ta in i sitt kommentarsfält så jag lägger in det här. Tack Björn - 
 
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet 25 Mar, 2018 at 03:55 
Martin-
Slaveriet är avskaffat i de flesta moderna stater. Jag är för mer kollektivt ägande i samhället av ekologiska och medmänskliga skäl. 

bj-
Nej,slaveriet lever och har frodats. Skatter tas under utpressning, hot och våld. Kan du förklara vid vilken procentsats upphör slaveriet 0- 100% skatter? Vänligen ge en siffra? 


Martin-
Jag är för mer kollektivt ägande i samhället av ekologiska och medmänskliga skäl. 
bj-
Kollektivt ägande, när blir utpressning,hot och våld legitimt? I din demokrati är det 50,1% som förtrycker 49,9% är det av medmänskliga skäl eller ekologiska skäl, förespråkar du Agenda 2030 som grund för dina värderingar? Varför? 

Kjell’s fråga- 
1) Finns det något sätt, genom vilket du eller ett antal individer, kan delegera till någon annan den moraliska rätten att göra något, som inte du eller någon av dessa individer har den moraliska rätten att göra själva? 
Martins svar- 
1) Ja. Det sätt som finns och är moraliskt försvarbart kallas för demokrati och bygger på tanken om att beslut i stor enighet har stor legitimitet i samhället. Motsatsen är godtyckliga individuella beslut utan lag och ordning, vilket lätt leder till totalt kaos. 
Följdfråga till Martin- 
Vänligen, presentera empiriska fakta och konkreta bevis till detta ställningstagande? Att demokrati är etiskt försvarsbart? 
Stor enighet enligt dig 50,1% när var och hur fick någon av alla dessa deltagare den medfödda rätten och auktoriteten att skapa individuellt eller kollektivt tvångslagar som skall lydas, som avviker från naturlagarna t.ex. gör ingen skada? Bevisa? 
Eftersom ditt kollektivistiska förespråkande, samt att ditt kollektiv består av individer, så har du en motsägelse i rörelse, du säger - Motsatsen är godtyckliga individuella beslut utan lag och ordning, vilket lätt leder till totalt kaos.- Varför leder våra individuella beslut till kaos? Göra ingen skada och förespråka individuellt ansvarstagande som enligt naturlagarna är lag och ordning? I så fall är ditt individuella beslut genom demokratiska tvångslagar grunden till kaos och skadan? Motsägelse?? 

Kjell’s fråga- 
2) Har de som utövar den politiska makten (statsminister, kung, kommunledning, politiker, lagstiftare, etc.), 
har de den moraliska rätten att göra saker som andra människor inte har den moraliska rätten att göra? 
Om så är fallet, från vem och hur har de förvärvart en sådan rätt? 
Martins svar- 
2) Ja. Folkvalda politiker har den moraliska rätten att genomföra det som de gått till val på om de blir invalda. 
Följdfråga till Martin- 
Alla valdeltagare som röstar på en politiker eller parti, skall bevisa att dom har rätten, auktoriteten att ge bort en rättighet dom inte har till den politikern eller partiet, som i sin tur skall bevisa att han har rättigheten att utöva en rättighet som dom inte har, i att tvinga medmänniskan till politikerns lydnad. Bevis och fakta till motsatsen, tack? 


Kjell’s fråga- 
3) Finns det någon process (t.ex. grundlagar, konstitutioner, val, lagstiftning), genom vilken människan kan förvandla en omoralisk handling till en moralisk handling (utan att ändra själva handlingen)? 
Martins svar- 
3) Nej. Vad som upplevs som omoraliskt beror på den egna uppfattningen (eller en indoktrinerad uppfattning) om vad som är omoraliskt. Därför har vi uppfunnit lagar som styr vad som anses vara straffbart(omoraliskt) i vårt samhälle. 
Följdfråga till Martin- 
Om du inte kan bevisa att dina politiska värderingar är etiskt korrekta mot din medmänniska, skall du då ändra -själva handlingen- till att bejaka individens självägande av livet, eller tvångsanlutes till kollektivet? 


Kjell’s fråga- 
4) När lagstiftaren med hjälp av myndigheter använder tvång och våld i regeringens och lagens namn, har de samma moraliska ansvar för sina handlingar, som om någon annan skulle göra samma sak på egen hand? 
Martins svar- 
4) Nej. Så länge rättsstaten försöker upprätthålla rättsstatens principer så är den legitim. Då ska den ha våldsmonopol. Andra medborgares ansvar är att följa lagarna enligt bästa förmåga, eller förändra dem demokratiskt i alla fall så länge rättsstaten försöker upprätthålla rättsstatens principer. 
Följdfråga till Martin- 
Nej?? Män och kvinnor i offentlig tjänst har inte samma etitiska ansvar som resten av befolkningen? Varför? Oh ja, tjänsteansvarsbefrielse ett politiskt begrepp som passar dig och Vetenskapliga Partiet Humanistisk politik baserat på evidens, Vilka är evidensen?? 
Kan du bevisa när,var och hur rättsstaten, bara behöver -försöka- upprätthålla rättsstatens principer, så den är legitim, enligt dina demokratiska begrepp? 
När var och hur blir ett våldsmonopol etiskt försvarsbart, samt rätten till självförsvar mot demokrati och statens vapenbärare ifrågasatt? 
Empiriska fakta och bevis till att ett -ansvar- föreligger och att lyda kollektivistiska lagar? 


Kjell’s fråga- 
5) När det finns en konflikt mellan en individs egen moraliska samvete och kommandon utav en politisk auktoritet, är individen moraliskt skyldig att göra vad han personligen ser som fel för att ”följa lagen”? 
Martins svar- 
5) Ja. En individs egen moraliska samvete kan ex. vara baserat på extrem girighet eller psykopati. Samhällets lagar måste gälla och följas. Individen är ex. skyldig att göra ”fel” om denne anser att mord på otrogna är ”rätt”. I Sverige är det ex. olagligt att gifta sig med en sexåring. 
Följdfråga till Martin- 
Gör ingen skada är utgångspunkten att ett NEJ är en självklarhet. Girighet, psykopati, mord samt att gifta sig med ett barn leder till skada, att dogmatiskt proklamera -Samhällets lagar måste gälla och följas- när någon som anser sig vara en auktoritet, är att proklamera för skada, inte den individuella människans etiska ansvarstagande. 

Vetenskapliga Partiet, Humanistisk politik baserat på evidens- 
Anser du att ett politiskt parti som Vetenskapliga Partiet inte behöver vara ett rättssäkert subjekt? Är det du Martin Gustavsson Säkerhetschef som ansvarar juridiskt för Vetenskapliga Partiet för samtliga skador ni åsamkar? Var vänlig och offentligt delge namn, adress, personnummer vem som är ansvarig samt försäkringsbolag som kan vara inblandad i partiet?